• Banner1

       
              
          SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


                ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  
   

                         LUNI 28.05.2018.
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Legislatie

Legislatie

12.06.2013 - Ordinul nr. 82 din 07.06.2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Administratiei si Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere(DOC)
12.08.2013 -ORDINUL 123 din 5 august 2013 privind conditiile de eliberare a permiselor de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia în cazul furtului pierderii sau deteriorarii permisului de conducere ori în cazul schimbarii numelui titularului.
1.11.2013 - Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate în certificarea platilor accizelor în cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar. (pdf).
22/07/2014 -OMAI nr.110/2014 pentru modificarea si completarea OMAI nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere  (pdf)
Publicat în: Monitorul Oficial Data publicarii:  22/07/2014 

 

ORDIN AL MINISTRULUI - 03/10/2014 
OMAI nr.149/2014 pentru modificarea si completarea OMAI nr.163 din 10.08.2011privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti 
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr.725 Data publicarii: 03/10/2014

 

GHIDUL PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA DREPTURILE SALE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 
 
-   EXTRAS din Legea nr.677/2001 modificata si republicata
 
    Informarea persoanei vizate
   
    (1) In cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care aceasta persoana poseda deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusa prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) In cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvaluirea acestora către terţi, cel mai târziu pana în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizata poseda deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusa prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevăzută de lege.
   
Dreptul de acces la date
 
    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
    a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
    b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
    c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectiva;
    d) informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    e) informaţii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
    (2) Persoana vizata poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
    (3) Operatorul este obligat sa comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
    (4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
    (5) In cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu exista, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri fata de o anumită persoana, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. In acest caz persoana vizata trebuie sa îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele sa fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
    (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
 
    Dreptul de intervenţie asupra datelor
   
    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
    a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
    b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
    c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
    (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
    (3) Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum si, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
   
Dreptul de opoziţie
   
    (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. In caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
    (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
    (3) In vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
    (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum si, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
     
    Excepţii
   
    (1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se aplica în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 2 alin. (5).
    (3) După încetarea situaţiei care justifica aplicarea alin. (1) şi (2) operatorii care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
       
     Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 
    (1) Orice persoana are dreptul de a cere şi de a obţine:
    a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
    b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
    (2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoana poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:
    a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-si susţine punctul de vedere, sa garanteze apărarea propriului interes legitim;
    b) decizia este autorizata de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
   
Dreptul de a se adresa justiţiei
   
    (1) Fără a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
    (2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
    (3) Instanta competenta este cea în a carei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutită de taxa de timbru.
 
 
ANEXA  677
 
 
 
 
 
 
            Serviciul public comunitar regim premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Institutiei prefectului judetului Cluj, prelucreaza datele cu character personal furnizate de dumneavoastra prin aceste formulare, prin mijloace automatizate si manuale, in scopul eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie / certificatului de inmatriculare / permisului de conducere auto si este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub numarul 4500.
 
            In scopul eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie / certificatului de inmatriculare / permisului de conducere auto, aveti obligatia sa furnizati datele cerute in formular, in caz contrar refuzul dvs. determinand imposibilitatea emiterii documentului solicitat. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopul precizat si sunt comunicate Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti (in scopul constituirii si gestionarii Registrului National de Evidenta a Vehiculelor Inmatriculate, precum si a Registrului National al Conducatorilor Auto), altor structuri / unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor pentru indeplinirea altor atributii legale.
 
            Conform Legii nr.677_2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la secretariatul Institutiei prefectului sau la Serviciul secretariat din cadrul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege.
 
 
 
 
 
 
                                                                        Semnatura ....................................................